alfa-hirdoksi-butirat dehidrogenaza


alfa-hirdoksi-butirat dehidrogenaza
• alpha-hydroxy-butirate dehydrogenase

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.